Prodej lékarniček
Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

BOZP, pož. ochrana a první pomoc

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Požární ochrana,

první pomoc, lékarničky, OOPP a bezpečnostní značení.

Bezpečnost    a    ochrana    zdraví    při    práci    (zkratka:    BOZP)    je    souhrn    opatření stanovených    právními    předpisy    a    zaměstnavatelem,    která    mají    předcházet ohrožení   nebo   poškození   lidského   zdraví   v   pracovním   procesu.   S   tímto   úzce souvisí    i    požární    ochrana    a    dovednosti    v    poskytnutí    první    pomoci.    Poskytuji komplexní služby včetně školení, vybavení lékarniček a bezpečnostního značení.

Na koho se BOZP vztahuje?

Povinnost   zajišťovat   BOZP   se   vztahuje   na   zaměstnavatele    a   zaměstnance,    ale též   na   zaměstnavatele,   který   je   fyzickou   osobou   a   sám   též   pracuje   (např. praktický     lékař,     tlumočník,     poradce),     na     fyzickou     osobu,     která     provozuje výdělečnou   činnost   (OSVČ),   spolupracujícího   manžela   nebo   dítě   předcházejících osob   a   na   fyzickou   nebo   právnickou   osobu,   která   je   zadavatelem   stavby   nebo jejím   zhotovitelem,   případně   se   na   zhotovení   stavby   podílí.   Povinnost   zajišťovat BOZP   se   vztahuje   na   všechny   fyzické   osoby,   které   se   s   vědomím   zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.
Služby v oblasti BOZP...
Figuríny první pomoci
KeyCom.cz

S čím mohu pomoci?

zajistím proškolení a uvedení firmy (provozovny) do souladu s předpisy (vytvořím plán BOZP, bezpečnostní značení, návody) provedu vyhledání a vyhodnocení rizik, kategorizaci, dále stanovení zdravotních prohlídek zaměstnanců a pravidelná školení vyhodnotím požární ochranu, unikové východy a jejich označení včetně umístění a vybavení lékarniček plus dodávky OOPP proškolím zaměstnance z poskytování První pomoci (včetně vydání certifikátu), dodám Lékarničky pro první pomoc s orientací v základních právních předpisech pro oblast BOZP. Seznam přepisů pro oblast BOZP zde ke stažení provozuji půjčovnu resuscitačních figurín - Resuscitační figuríny KPR k zapůjčení.
První pomoc Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp a Po Certifikát NSK - Lektor Odborná způsobilost k zaj. úkolů v prevenci rizik Prevence rizik v oblasti BOZP
Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci. Bezpečnostní značení, osobní ochranné pracovní pomůcky.
Mob.: 604 672 106